Проект „Детелини за родители и деца“ по КП 33.18-2019 от ЦОИДУЕМ

„Детелини за родители и деца“ е проект на ДГ „Детелина“, който предлага иновативна концепция за преосмисляне на ролята на образованието и възпитанието на деца от страна на техните родители и активното им въвличане като съмишленици за личностното и професионално развитие на техните деца.
Основна цел на проекта е: „Създаване на условия за ефективна социализация на децата от различни етноси и изграждане на иновативен модел за комуникация и сътрудничество между родители, учители и деца“.
За постигането на целта ще се реализират поредица от интерактивни и иновативни дейности. Проектът цели приобщаване на родители и учители и обучение за подготовката на децата за отговорно гражданство. Прави ги активни участници в процеса на обучение и възпитание. Родителите няма просто да бъдат наставлявани, а ще бъдат окуражавани и ще им бъдат възлагани достъпни за тях дейности. По този начин те ще повишат доверието си в образователната система и ролята на детската градина за бъдещото развитие на децата им. Проектът се базира на обучение на родители и учители; творчески занимания, съвместно между децата, родителите и учителите, форум-театър като средство за избор на дай- добро решение и справяне с конфликти и създаване на привлекателна и забавна инфраструктура в двора на градината. Чрез облагородяването й с насаждение, бордови игри и лятно кино ще се постигне уютна и приветлива обстановка за социализацията на децата и превенция на дискриминацията и стереотипите. По този начин децата от различните етноси, ще получат добра алтернатива за бъдещето си.
Проекта ще бъде реализиран с предаване на опит и приобщаване на всички Детски градини на територията на Община Поморие, в които голям процент деца са от етнически малцинства.

БЮДЖЕТ ПО ПРОЕКТ:  „Детелини за родители и деца“   19897.20

ИНСТИТУЦИЯ:  ДГ „Детелина“

ПЕРИОД НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТА:  9 месеца